slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
slmgr /skms zh.us.to
slmgr /ato